Personnel, Texas Textile Mills McKinney, Texas, Frank W. Smith, Supt.