Věstník (West, Tex.), Vol. 41, No. 27, Ed. 1 Wednesday, July 1, 1953 Page: 1 of 32

, r
PODPORA
Postmastcr, pleasc send Form 3579 with imdeliveratole copies to SUPREME LODGE SPJST, Fayetteville, Texas
————
! *
PRES PADESAT ROKU VE SPOLKU
g%EJEDNQU ZASLECHNEME po-
jg JF známku některého starého čle-
na: “Bude tomu pomalu padesát
roků, co jsem vstoupil do Jednoty”. Ně-
kdy si dědeček povzdechne, “Co já jsem
se už naplatil. Kdybych si to ukládal ně-
kam stranou, byla by toho už dosti veli-
ká hromádka”. A někdy se starý člen o-
pravdu domnívá, že zaplatil hodně více,
než co někdy jeho dědicové dostanou.
Letos nal. července slavíme 56. výročí
založení naší Jednoty. Nemáme z těch
zakládajících členů už ani padesát, pouze
čtyřicet devět. Bratr Thos. Janota z Vic-
toria nám právě odešel do nenávratna.
Ale máme dosti členů, kteří již jsou v SP
JST přes padesát roků. A některým pa-
desátý rok členství brzy dojde. Těmto
starým členům chci podati trochu vy-
světlení, abych odstranil domněnky a
narážky, že je těch peněz, které do Jed-
noty dali, již pořádná hromada. Musím
jim říci, že není toho přesmíru. Ba není
toho zdaleka ani tolik, kolik še domnívá-
jí.
Loni zemřel stařičký člen Jan Kohut.
Krátce před svým odchodem psal ještě
dopis do Věstníku, v němž prozradil ně-
co, co mnozí z nás mladších vůbec neví-
me, a co mnozí starší zapomněli. Psal, že
v začátcích SPJST poplatky byly velice
všechny peníze opatrovaly
doma u řádů a že některý rok byly dva až *!“
fondu držely doma u řádů, až sjezd ve
West, v roku 1909, musel vyhověti novým
zákonům, aby peníze byly odváděny
Hlavní úřadovně. Buď tenkráte nebo
krátce předtím bylo odhlasováno, že kaž-
dý člen složí jednou ročně v měsíci září
$1 do tak zvaného záložního fondu.
Dle záznamů na knihách těch nej-
starších řádů, které byly při založení SP
JST, možno zjistiti, že členské poplatky v
naší Jednotě byly měněny pouze třikrát,
a to jen v prvních 20 letech obchodová-1 $109.90,
Sjezd v Schulenburgu opět zyyšil po-
platky, po třetí a naposled. Od 1. ledna
1917 do 1. ledna 1921 se platily měsíční
poplatky pravidelně, za všechny měsíce,
ale poplatky členů v oné"třídě nebyly T“*°,8S2
zvýšeny. Zavedli jsme třídu "B” a třídy,"*0 PJ» 251et^o $39.3^0vsem clen ne-
ní. Byly změněny na 1. ledna 1900, opět
na 1. ledna 1917, a poslední změna byla
provedena 1. ledna 1921. Ovšem, ve sjez-
du v Houstonu uzavřena byla třída “A
třeba se ukázaly nedostatečné. A jsou^f*^ °" W 0 t°Uk starší tedy
tyto poplatky ponechány až dosud. Ba . 0 JT<_ ® • ° J’ 1?* „„ ,L
jsou ještě poskytovány úlevy.
Kvůli lepšímu objasnění, vezměme si
člena, který vstoupil do SPJST před 56
lety, na 1. července 1897. Řekněme, že mu
bylo 25 let. Dnes je mu přes osmdesát.
Dnes někdy v nevrlosti se vyjádří, že by
těch peněz, co do Jednoty dal, byl mož-
do SPJST až do doby, kdy mu bylo 49 ro-
ků, zaplatil člen $1 zápisného, $10 prv-
ních 30 měsíců, $109.90 v následujících
16 letech, $39.36 od galvestonského sjez-
du do schulenburgského, a $12 záložního
fondu; celkem za 24 roků svého členství
v Jednotě $160.26. Pojištění na jeden ti-
síc v SPJST za těch 24 roků nestálo
mnoho.
ná větší pytel než je sám. Leč spočítej-
me, kolik za těch 56 let svého členství
skutečně odvedl do Jednoty. Nebudeme Leč člen neumřel, rodina nedostala ti-
bráti v úvahu onu poznámku pradědečka
Kohuta, že dvakrát nebo třikrát ročně
, sic pojištění, zato člen žil dále a platil
dále. Poplatek jednoho dolaru do založ-
byly poplatky prominuty. To bylo by jen ního fondu byl zrušen, ale člen musel
dohadování. Musíme si vžiti knihu od řá- j platit! 25 centů každé tři měsíce na vy-
du číslo první, nebo knihu od řádu číslo
9, Číslo 17, Číslo 20, číslo 24, a porovnáme,
kolik těch poplatků bylo skutečně zapla-
ceno. Shledáme, že bylo od založení SPJ
ST na 1. července 1897 až do 1. ledna 1900
držování Hlavní úřadovny. A ono třetí
zvýšení poplatků bylo citelnější. Pro to-
ho, kdo vstoupil ve stáří 25 let, poplatek
byl $1.05. Další zvyšování nebylo. Člen
platil stále stejně až do 1. července 1942,
zaplaceno a sebráno od každého dvacet, kdy shledal, že zaplatil dalších $270.90.
poplatků, tedy o deset
než mělo bý.ti sebráno.
poplatků méně
Zžrz Ti* mu bylo 70 roků, kdy se mu za-
Tedy za svého 45letého členství zaplatil
na svůj $1,000 certifikát $431.16 na poji-
štění a $21.50 na vydržováni Hlavní úřa-
bylo prominuto, dle domácích pravidel.
z 50 centů na 70 centů. Tyto poplatky by-
ly v platnosti šestnáct roků nebo 192 mě-
síců. A zase byly některé měsíční poplat-
ky prominuty, takže v záznamech najde-,
že se vybraly poplatky jen za 157
me,
ten tisíc, ale začal lamentovali, že mela
Od 1. července, kdy dosáhl stáří 70 let a
byl v Jednotě 45 let, jeho poplatek byl
snížen o 25%, tedy na 79 centů měsíčně.
Měl zdravý kořen, žil střídmě, takže
musel platit oněch 79 centů po následu-
měsíeů. Třicet pět měsíčních poplatků:
bylo opět prominuto od 1. ledna 1900 do, 10ku; A.=fe byl ob "8
1. ledna 1917. Člen 251ctý zaplatil dalších ,ch0 tau’ zaslouzllou cmnost ? “mulo
10on ‘ (Pokračování na straně. 4.)
*

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 2 2 of 32
upcoming item: 3 3 of 32
upcoming item: 4 4 of 32
upcoming item: 5 5 of 32

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Valcik, Stephen. Věstník (West, Tex.), Vol. 41, No. 27, Ed. 1 Wednesday, July 1, 1953, newspaper, July 1, 1953; West, Texas. (texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth624919/m1/1/ocr/: accessed February 16, 2019), University of North Texas Libraries, The Portal to Texas History, texashistory.unt.edu; crediting Slovanska Podporujici Jednota Statu Texas.

International Image Interoperability Framework (This Page)