Věstník (West, Tex.), Vol. 38, No. 3, Ed. 1 Wednesday, January 18, 1950 Page: 2 of 32

This newspaper is part of the collection entitled: Texas Digital Newspaper Program and was provided to The Portal to Texas History by the Slovanska Podporujici Jednota Statu Texas .

View a full description of this newspaper.

i strana. 2
'h' ÚŘEDNÍ ORGÁN SLOVANSKÉ PODPORUJÍCÍ JED-
f;;c NOTY STÁTU TEXAS
jí?íOFFIOIAL ORGAN OP THE SLAVONIC BENEVOIJENT
HBÍ
’>*} ,>
GJ
ASSOCTATION OP THE STaTE OB’ TEXAS
REDAKTOR — EDITOR
FRANTA MOUČKA
West, Texas
Výpomocní redaktor — Associate Editor
ŠTĚPÁN VALČÍK
6402 Prague, Houston, Texas
•»v
- lU -
-Sií ~------—--------------------—
,f P Vydavatelé — Publishers
’ *■*'ČECHOSLOVÁK PUB. COMPANY — WEST, TEXAS
Š;ii ------------—----------
. Předplatné $3.00 ročně
~í/? Změny adres zasílají
O li
Subscription $3.00 a year
do Hlavní Úřadovny vo
„Fayetteville, Texas.
Change o! address must be sent to Grand Lodge,
fŘ-r Fayetteville, Texas.
' VlVeŠkeré dopisy, předplatné a oznámky buďtéž adre-
sovány na: Věstník, West, Texas.
O '.Životopisy zemřelých členů se tiveřejůujl bezplatně.
Za rytinu podobizny je nutno zaslati redakci $2.50.
f i,.The obituaries are printed without charge, For cuts
' is necessary to send $2.50 to the Editor.
pí •_-----------------------—-----------------
Á;if HLAVNÍ ÚŘADOVNA — SUPREME LODGE
'Předseda — President, Ed. 1,. Marek; Více President
Sííípr. G. Švadleňák, Thralt, Texas, Tajemník — Secre-
tary John B'. Chnpick; Účetnik — Fin. Secretary,
Raym. Urbanovský; Pokladník — Treas, Josef Koli-
í jjvha, Jr. Právní rádce Counsel — Aug. Kacíř, Tem-
ple, Texas Vrchní lékař — Medical Director Dr. J.
'-V;VA. Halamíček, El Campo, Texas.
:šv/Ředitelé — Board of Directors — J. M. Škrabánek,
* 1 i21 Robbie St. Houston, Texas: Karel Navrátil 816, E
-ri Ave A. Temple, Texas, J. C. Eineigl. Yorktown. Texas
..John F. Kubala, Pilot Point, Texas. Frank Rod, El
■ AČampo. Texas.
ČO .Tiskový výbor -— Press Committee — Předseda —
.Chairman Josef Horňák, College Station, Box 125,
íílTexas, Mrs. Ant. Horák 5007 Alcott, Dallas, Texas.
■ p.Mrs. Frances Olexa. 6402 Taggart St. Houston, Texas.
Stanovní Výbor — Bylaw Committee:
... ,. George E. Kacíř, předseda — Chairman, West, Tex>
: B’rank B. Steiner, tajemník — Secretary
4350 Dickasou, Dallas, Texas.
-----------------------------—-
jda POSTM ASTER: Send íorm 3579 with
ót-aindeliverable copies to Věstník Pub. Co.
uv West, Texas.
Od redakčního stolku
-V
-) * & ♦ (-
- Ci(
- .o \.
PROTO JSEM SE NA VOJNU DAL.
Z Táborská.
<; .Proto sem se na vojnu dal,
v'vojna se mi líbila,
i i. koukni holka, jak mi sluší
mokamizola zelená.
=7É".Ta zelená kamizola a ve.jložky červený,
áěíčapka žlutá, zlatý střapec
oř a knoflíky stříbrný.
áu ...........) o Jta o (-----:—
"'K' Naše SPJST má velký výběr pojistek,
^‘Áiež jsou rozumným spořením a ukládá-
*’fCním peněz v dobách výdělečné schopno-
"’0^ti a hojnosti na doby hubené a méně
'ýlpříznivé. Každý náš řádový organisátor
'^'Ochotně poskytne vám všechny údaje o
v t B f N I K — WEST, Ťmm ”ý
nich a případně i doloží číslicemi, jak vý -
hodné jest spoření či ukládání peněz v
těchto pojistkách. Každý rozumný člověk,
jenž touží po spokojenosti, klidu a štěstí,
vyhledává nej vhodnější způsob ukládání
prostředků k živobytí v dobách hojnosti
na léta hubená. Životní pojistka —- na-
dační, starobní a i jiná jest osvědčeným
takovým prostředkem, jehož síla stále
vzrůstá a tím více, čím pilněji okopáváme
a zkypřujeme pole působnosti naší Jedno-
ty. Pojistka není zakopaným pokladem,
k němuž vedou svízelné cesty a nutno
jej hledati za nebezpečí života. Je pokla-
dem, který stále žije v našem srdci, těší a
povzbuzuje, poněvadž se množí a je stále
větší záštitou pro dny nepříznivé. Je ně-
čím jako záchranným člunem, 11a němž
se zachráníme*, ztroskotá-li v bouřích ži-
vota naše životní lodice. Ti, kdož mohou
stále se opírati o tuto záštitu, mohou býti
vždy klidnější, sebevědomější a - nemusí
se poddává ti strachům, jež užírají srdce.
Život prožít není tak snadné jako pole
projet pluhem. Jas a stín se v něm stří-
dají, neb osud se na nás usmívá a,v zá-
pětí pošle na nás pohromy, nemoci a-ji-
nou zlobu. Jsou dny jasné a bezstarostné,
z výdělků nám přebývá a je nám dobře.
Však přijdou dny starostí, děti vyrůstají,
je třeba vybaviti je do života dobrým
vzděláním, které si vyžádá jistého nákla-
du. Domek, který nepotřeboval po několik
let žádných oprav, pojednou potřebuje
novou střechu, obarvení, anebo jinou ú-
pravu, a jiné okolnosti a případně i ne-
zdary vyčerpávají naše finanční síly, tak
že nejenom z výdělků nezbývá, ale je nut-
no dosazovat. Často jenom ta naše život-
ní pojistka jest pevnou hodnotou, zůstá-
vající nám jako záštita v dobách staro-
stí a zloby osudu. A vědomí takové zášti-
ty poskytuje sílu k překonávání všech
svízelů a duševní klid, kterého jest třeba
ke každému životnímu zápasu a práci.
Pochod clesáčků. Organisace The Na-
tional Foundation for Infantile Paralysis,
založená zesnulým presidentem Frankli-
nem D. Rooseveltem, pořádati bude po ce-
lých Spoj. státech sbírky ve prospěch zá-
pasu s dětskou obrnou (Infantyle Paraly-
sis) ve dnech od 16. do 31. ledna 1950. Ta-
to zákeřná choroba je v naší zemi stále
skytlo se 35,000 nových případů onemoc-
nění touto chorobou a počítá se, že v loň-
ském roce, až všechny zprávy budou za-
neseny, počet postižených dostoupí čísla
41,000. Národní Nadace pro dětskou obr-
nu vydala v roce 1949 na ošetření pacien-
tů samotných obnos $31,000,000 a tím ce-
lý svůj pomocný fond k boji proti loňské
epidemii vyčerpala. Přimlouváme se vřeT
le, aby naše řády a naše členstvo jako
jednotlivci přispěli na tento fond co nej-
štědřeji, neboť tu jde o činnost samarl
. : Ve středu, dne 18.. ledna • 1950.
> \ r fSí-Nfipř
ry. • - r-w i
29. ledna Valná- hromada, členstva ve
West a okolí aneb jiným slovy řečeno •—
Společná schůze příslušníků mohutné SP
JST má býti.;a jsme jisti; že také bude —
projevem vděčnosti a věrnosti společné-
mu Bratrstvu, které během 52 let.působ-
nosti vykonalo pro náš lid tolik dobra,
koná jej doposud a bude konati i. v bu-
doucnosti. Účast na tomto bratrském a
sesterském dostaveníčku bude dle vyslo-
vených poznámek veliká a měla by býti
rekordní. Zavítají mezi nás bratři hlavní
úřednici, aby nám podali obšírné zprávy
o řízení ústředny, ukládání fondů Jedno-
ty, činnosti organisační a pod. Mimo/: to-
ho přinesou do našich řad nové povzbu-
zení a naznačí nám, jakými cestami se
máme bráti nadále, aby dílo našich pio-
nýrů pokračovalo zdárně a ještě více mo-
hutnělo. Ano, neděle 29. ledna. 1950 —
společná schůze členstva řádů West a 0-
kolí v síni řádu Jaromír ve West, — pro-
káže se pamětnou událostí tohoto roku.
Zavodňování není ve Spoj. státech no-
votou, neb už indiánské kmeny stavěli
kanály a stružky ku zavodňování tisíců
akrů půdy v Arizoně, Novém Mexiku a Te-
xasux V našem Texasu se zavodňování
velmi rozšířilo a užívá se ho ve 160 okre-
sích, ž nich v osmnácti se zavodňuje až
5Ů,000 akrů. Jest obyčejně důležité k pro-
dukci v oblastech, v nichž spád deště ne-
dosahuje 15 palců ročně. V roku 1939 bylo
v Texasu zavodňováno 843,839 akrů pů-
dy; v roku 1943 už 1,358,000 akrů a v roku
1948 dokonce 3,032,600 akrů. Asi 30,000
farem je zavodňováno a 15,000 studní dá-
vá vodu k zavodňování 1,750,000* akrů,
zbývající dostávají potřebnou vláhu z
nádrží a řek. Kromě zavodňování užívá
se taká stříkání úrod a v posledních pěti
letech asi. 900 druhů postřikovaní polí by-
lo v Texasu zavedeno. Zavodňování má
svoje svízele na př. alkali problém v Rio
Grande-a mnohdy nedostatek vody v Dol-
ní Valley, kdy je zapotřebí žádati Mexi-
ko o pomoc, což se často stává otevřením
vrat nádrže vody Marti Gomez (El Azu-
car) při řece Rion San Juan. K odpomoci
nedostatku vody k zavodňování plánuje
se přehrada na Rio Grande blíže okresu
Starr-Zapata, která by zadržela vodu v
délce 65 mil. V některých úsecích, kde se
vážná, neboť do začátku října 1949 vy-(voda pumpuje ze země stává obava, že
Soustředěným Čerpáním se podzemní zá-
soba vody pováživě zmenší. Nejmenova-
ný usedlík Valley se vyslovil o této situaci
následovně: “Texaská zavódňovací oblast
se ustálí během pěti leť sama sebou, a to
následkem malého výtěžku z farmář-
ských plodin, jež stále klesá mnohem ry-
chleji než cena práce a polního nářadí.”
Božena Němcová, veliká spisovatelka
česká zemřela 21. ledna 1862. Její život byl
i životem trpitelky. Mánžel její Karel Ně-
mec působil ve službě státní, byl však pro
tánskou, jež zasluhuje té největší pódpo- její působení pronásledován i chleba žba-

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 3 3 of 32
upcoming item: 4 4 of 32
upcoming item: 5 5 of 32
upcoming item: 6 6 of 32

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Moučka, Franta. Věstník (West, Tex.), Vol. 38, No. 3, Ed. 1 Wednesday, January 18, 1950, newspaper, January 18, 1950; West, Texas. (https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth625999/m1/2/ocr/: accessed June 16, 2019), University of North Texas Libraries, The Portal to Texas History, https://texashistory.unt.edu; crediting Slovanska Podporujici Jednota Statu Texas.

International Image Interoperability Framework (This Page)