Čechoslovák and Westske Noviny (West, Tex.), Vol. 9, No. 12, Ed. 1 Friday, March 19, 1920 Page: 1 of 12

This newspaper is part of the collection entitled: Texas Digital Newspaper Program and was provided to The Portal to Texas History by the University of Texas at San Antonio.

View a full description of this newspaper.

I
OZNAMOVÁNÍ
r Čechoslováku jost velmi mírné,
▼Shodné a ceny oraámek sdělí se na
požádání.
_ * • — - ---
brehom potřebnou
fiaed ttěiniti
•dresu,
mohu
CMjnl»7, úrahy a dopisy nechf jsou
Mdáay Mjpooději '
YGQCT,
uůcht jěom s
do úterka I
OfS. (NO.) 12. ROČNÍK (VOL.) IX
Cs mého n svčtě?
_ ie Asii stava se povážlivou pro
B«rlín. _ Šlechtic Kapp f£"“: ^”0UMkť. řecké
zmocnil se vlády . Ebert, do- “ u .S,nW*
savalnf hlava německé říšské ^danu Jen s*ezi ubránilo
savadm hlava némecke risske ti útoků h , M ,
Obžaloba námořního * odbo-
, ———* —-----------> — Adanu jen stěží ubránilo*" ru' Admirál Sims svědčil před
aavadní hlava německé říšské „ J” VI”, ” k”? „ ° f eenátním výborem, že naše Ě
■i vlády, opustil Berlín. Kapp Kelte ?.£„ • , .ř Inďtsvo bylo schválně zadiícS ÍSn""“'“ Mpu,>
\ proh asd se z. kanclere a jme- vifaí jMt se8Í]ov4nJ„ novými poěátku války, na mi. ^Iail? ^
Vnoyal generál, Lnete., ze ve- dobrovoWk^ y c>řihr,dí «t» aby pnspělo snoienefim. Lj **<?”
-.telem armady Novy kancléř oko„ jMt adcsát
• rozpučili národní shromáždě- „eckých vojáků, kteří s
, íkí £1“JI,-- cl loďstv* hW»ÍÍ město
vehí klády. Muže pmele ri- cka opevnění.
. f| ci, že jestli Kapp se udrží, Ně- Londýn. — Lord *
: mecko vrátí se k monarchisti- anglický zah„niiiní
ckému režimu a nebylo by di- ~ .
■V'
W-'
itla. Sims pravil, že ně i Tr
i prosil, aby mu bylo Sf ale,p°, i'
angncxy zahraniční ministr, f. . * lodl Poněvadz * krátě do hlavy Mladík praví
vněmu režimu a nepyio oy di- přímo obvinil SnoitmÁ <3fá+J těmi někollka ktere měl, ne- 9a . , . y’ * * praV1’
vu, kdyby nová vláda chtěla před sněmovno/že jedině A mohl nic P°*«5w5l. ale J d V sebeobrane’ Poně‘
znovu dosadit Viléma na trůn. mfirika n*«« vin,, „„ no„„u *Í’J X
Ebert m$ 1 nrtHo7i*flní Xr\
&iwyu aosaait viiema na ti
Ebert sice měl podezření,
chystá se převrat a vydal
tykaěe na podezřelé osoby, r
volucionáři však ho předešli a
pomocí vojska, které se přida-
la v .
> mu-urn sievarny a- le”0t0 C,sl° bude ° 350-
e jedině A — « PO™, ale * vT^^dóbřT^ - «
mVrlkr^ VV,.1 tpokt da. neustále otálela. Když ko- ^iVSsnlm tžem * 'hí«' Ptf »■ =h« Z*
“ r *■ ‘ PU‘“”y
za-
re-
a
lo na ,.,.0,. ou.„,
se vládních budov
. . SSTrVTL* d°”utili Clemenceau zasazoval s,
f i 'ní0 ,kabl”řt k "‘Vázáni dřívějších styků.
Pr*h*- ,ed"á “ ”
XiiMto; Roku 1918 naléhal n.
v - virůhn ,„ím„ • v. , v Praha. Jedná se o rozdělení
r-V'22? Rotu uJřně' republiky na župy a volební o-
^zzstiz tzsrssjň.
» řadil k všeobecné-
----
^kté|^4li- ců
M^bbjovilij dokud Ně- Sofie. V bulharských mě,
viiSaEL^I--vii -1 . •*e. no - vojáka. fltach dlí přítomně mnoho Lc-
Belvii a igiHVernf^m I |ninov^ch agentů, kteří rozší-
JZŤSŮJ&H m,há. ” ruskýjň 'bolševikům. Na vep
se bbjót
Cařihrad. — Situace v Ma-
lé Asii s$vá se povážlivou pro
spojence. Francouzské ř«rké
aa cacoad cla* matter Jaauihry 2, 1»20, at UuT^t ®«ica at Weat, T«wa. ňader the Act oí Marek
= -"-r.-r- - ......-......... /-'M-. ->-----
8, 1879.
porno-
Zprávy americké
?r- vn„
«K>^ mykadjiny?mi Sl" ‘''kfý ^ DeVault PřS«a' ». že * "“™ř:.me,dctý luPi{’ Pro‘ byl°. “2na”,en" za T«“ i«
7 ,Ly™ Í !’ ^teré vraždil svého otce. Z počátku pUst.’ .bebem Předních dvou
tvrdil. Ža otac hvl kaním* ko- ??\CU PÍt ^menČ»nŮ, ^ ^
my a Jinými ItttinamI, ^W-MiUvét,dvou' ^""“""nákazy!
. „pevnem * ^ ^ -.....| “ | ^ ’
lZZTL Lord Curzon, k»likrtlc ^ akf
ifflickÝ zahraniční minicf.
A *** vvau a v
Paříž. — Francie v krátkém
čase obnoví diplomatické
lAllí a VefílranAm r7*-»s«A*»
VUIIUY1 aipiuiiittucne Spo-
jení s Vatikánem. Zpráva ta-
*/?“**, *rere se Prida- to nebudí žádného překvape-
jejich stranu, zmocnili ní, poněvadž sám prý premier
zasazoval se
:----- T iw, na Moravě 5,
i k ,vffobecné” ve Slezsku 1, na Slovensku 6.
b a Z^padblr frontě. Ve sněmovně zasedalo by 187
předsedou Vaterlan- Cechů a Slováků, 9 Rusínů, 5
ů Pa' Poiáků, 19 Maďarů, 80 Něm-
i«ca Mam. kteří rádi- -a
—J . voso, kdy
vstoupila do války.
Stěhování z Ameriky.
vý York. Mnoho lidí stél
President blahopřál Masary-
kovi. -— Washington. Presi-
4eht Wilson poslal blahopřej-
ný telegram Tomáši G. Masa-
rykovi, presidentu Českoslo-
slovenské Republiky, k jeho
vil normonínnkM
19. BŘEZNA (MAR03I, 1920
Státní zprávy.
-I —T
Dallas. — Walton Peteet,*
řiditel zemědělského odboru
rri vnnlvA .. 1- _ _ I r i
^zpív^li “Deutschland ueber
XAlles”, “Wacht am Rhein , a
„ (postavili se proti povolanému
V t- *!3k-^teré v sebeobraně stře
^^' do li&ya selští hoši by-
škbiti. Ví se Určité, že re-
, &ísice byla pouze předstirka
těmeckých nespokojenců, kte-
'.t. ... _______ Srn mnií bvtl
au ve puiritjry jsou li
celkem spokojen. Vláaa dou-
fá, že přísným vystupováním
proti nespokojencům, podán
se ji udržeti pořádek. ^
Berlín. - Všeobecná stáv-
ka byla prohlášena v Břetisla-
ve, Magdeburgu, NoJim^rg,J
a Fcauhtu* Bavor*". W -
........— No
f i ora. Mnoho lidí stěhuje se
Ameriky následkem prohibi-
ce, odjíždí jich daleko více
než jich přijíždí, vyslovil
Izák Siegel, kongresník a člen
k0"’,'"“ -----
se
—xwngicouiA » cích
koijijfe na přistěhovalecké zá-
ležitosti. Mnoho ovšem chce
se vrátiti do starých vlastí, o-
svobozených světovou válkou,
ale velká část opouští Ameri-
ku k vůli prohibici. Hlavně od-
iížděif horníci a iinf. křoří m.
Poslední propuštěný zajatec,
Williams, úředník slévárny A-
merie* Smeltimr Ho wnrá.
K-v n^ttcmiu, které m Stamf?rd- — V západním
držel v zajetí, bez výkupného. Te.xasu Jestv 185,950 akrů ze-
Poslední propuštěný zajatec! WOVÍ'řííí''”“— - Lí,‘ —
* ---f ~ .
mě zavodňováno a během
dvou let toto číslo bude o 350-
vci as vma s nim aobi
ua neustale otaieia. Když ko- ™Quíf, i,. . , au cházel poněvadž prý si chce
héěně rozhodně t.l.^řov.1 o zak^ k.pe8ním nožem. nak|onit? ”,
posilu, jinak že spojenci musí ^ , . pr° Mrodů; přátelství si velice váží.
prohráti, bylo vyhověno jehoi^f ^ gto, . Fraac”uzske ve* Houston. — Prohibičními a- ,ieny v urodná ro,e-
lého potravinového diktátora, -,■*,* nepnznive o lize na- zenkové^ víná. tor ve své zprávě podává zají-
anť tento velmi HnhřA ^n«i roh. ; ot lK Brownwood.r-Dle přání ní mavéúdaJeoTexasu.Průměr-
^ InM Pnl F TI0. anÍC:* Bessie Cofímanové, slepé L n,á/oční cena ^ně za po-
v d’ Federální soud- řenyj byl pochován g P{ • j sledních pět let obnáší $1,-
fce Youmans rozhodl, že jižní zamiiovyný holoubek, který 076«163.000, tedy převyšuje
ít^r6 Reky JeSní,rlni' byl dříve chloroformován. na příkUd Iowu 0 sk°ro pět
mnu T 7 ía3em ICO ^ San Antonio. — V San An- set millionů dollarů, Illinois <
moMednaloseo 169 akru le- tonju jest mnoho $200,000,000. Texas jest nej
rrn! -«U?Anv délníků- kteří majíbýti vy- PředněJfií ze vše«h zeměděl
1! Sfd rdlh’ sláni texaským rolníkům na ských států Unie- Dobytek jest
že «tt%e mezi oběma státy nomnf. r’ { ... . - .........
y ro^aeiuje je od sehe.
ku k vůli prohibici. Hlavně od- . Kapkali*** vyhráli.. Wash yati výstražné znamení trou- tím místě v Plování ovsa.
sz sinpLr m "ssisou" "ej-
Odvážná loupeš. — Filadel- na.daÍCÍ."asledke? rozbod; kriminálnímu appelačnímu sou San Ant.onio- Černoch G.M.
ově, kie'ža‘$410,UUU DmotWgg. Daně, ktere byir^se uctiazi i ^ ----------
““»■* texaským ruiiu&um na ~ ' --------.,j...
pomoc. Cestovní výlohy musí odhadnut na 4,458,000 hlav.
ovšem hradití farmáři. Texas jest třetím státem v pě-
pmw^s: *—• - ^ f- «“'■> ^ *-
ky rozděluje je od sebe.
1^ __Jlí___21* ITT.___i.
Austin. — J. P. Russell z
Johnson okresu byl pokutován
$10.00 poněvadž opomenul dá-
Vati VÚsfxAŽné vnamoní trnu.
těmeckých nespokojenců, kte- a FrankfUrtu. Bavorsxo vv ^
tis? .‘jas
skou vládou.
Těšín.
Na Těšínsku pa-
nujíTrózné poměry a vláda
prohlásila stanné právo. Polá-
ci denné podnikají uto y na
Cechy a jest videti, ze i y-
by plebiscit příznivé pro Ce-
chy vyzněl, Poláci by se
šínska bez války nevzdali. V
Praze i ve Varšavě verejne se
XI o nutném setkání se o-
bou zemí na poli válečném^
Budapešť. — Cizinci vy
nuil v Uhrách pozemky a pa-
láce za neuvěřitelně mzke ce-
“ Za deBet tisíc lze koupiti
nádherný palác neb velkoeta-
tek Koruna klesla velice v ce-
ně, šedesát jich jde do dollaru,
a Maďaři opět mysli, ze hod-
nota koruny musí jednou
' rtoupnouti a tak že rychle zbo
hatnou.
TJe dSoku Kayser and
Allman, který se nalézá v sou-
sední budově a odtud vnikli
do úřadovny Oceán Coun y E-
lectric Co., kde rozbili dyna-
mitem pokladnu a zmocnili se
cenných papírů. Jak to vždy-
cky bývá, po lupičích nem am
Amerik. —J-
__ Washington. Sekretar Hou-
ston oznámil, že vláda nehodlá
poskytnout! dalšího uv ru spo-
iencům. Kongres povolil k tJ
Tnuto dřeli íl°f «.0“0-»°V
posavadni píjřky oboasi piea
$9 600,000,000. Jedinml výho-
du chce vláda dlužníkům po-,
11 totiž áenebu e po-
^olektovány, budou vraceny,
čímž možná tato ztráta se je-
ště zvýší.
Členové I. W. W. odsouze- zouu
n; _Montesano. Sedm clenu děti.
organisace industriálních svě-| Austin.
* . , V, v.elr, nrlantize-
se ucnazi uu —— v
ny. Pí.' Sihithová upoutala *á
sebe pozornost’veřejnosti mí-
. . i 1.noao9.(YVfllS, S6 ť
jest třetím státem v pě-
stovánf kukuřice, dodává jed-
nu třetinu bavlny vypěstované
Ve SOOI. Státech iont n»
wtwnu vavuiy vy pěstovaně
$10.00 poněvadž opomenul dá- ye ^P°J- Státech, jest na tře-
vati výstražné znamení trou- v Putování
bením, když jel ve svém auto- F°zemky texaské jsou 1
S§|rprJrteK
..AxLa ttníoM
sebe pozornost
nulý rok, kdy zasazovala se o
zbudování asylu pro opuštěné
zumívati se s
kusiti se o útěk.
Paříž
X 8AV) --------
/lá^u^^příhře ^sužují násil-
asssnSr
ry urovná. V Berlíně přeska-
kují zprávy’ íe -narta Hm-
denburg ma hyti _*3meno
“císařským” presidentem.
Londýn. - Morning Post íeta úroky. .
stře krltisuje výrok presdent ^ virginia pro ienako
Wilsona, který obvinil Franc . právo. — Charles-
z imperialismu. Francie zaJ' ton Zákonodárná státu West
sté jest překvapena touto ratifikovala federální
zaslouženou výtkou, I d k žensk.ém hlasovacím
Post, ještě nedávno Witow . West Virginia jest tr -
Chvá,il Franci,. V£v J Jícátý řtvrtý stát. který pru™'
vlastně jest tou P . Uento dodatek-
tak Že rycn,e - ^
Hollandská vWa "1“^ ^ ^tfky p"s *íí
" a&^ípJlfSS
F“rt+rr:r:^Jsa”J
nrofloisace industriálních své-1 Austi„. _ Před appelařním
tových dělníků bylo odsouze- Ladem projednává se pnp
„o pro vraždu vojína Warre- U A. Davi®, který W od^
na Grimma, který byl zastře- zen k pokutě $-5.00, P
te»; cTtrďia, Wash. při po- L-adž přes soudm zakaž mel
sledních dělnických výtržno- veřejnou místnost, kdei ^
stech Soudce Wilson každo- kulečník, otevřenou. D
denně dostával dopisy, v nichž Lvolal, poněvadž tento
se mu vyhrožoval) smrti, jest- jest prý ”eus‘a™c Wm. f in
ux_ „ííSoicvori! budou odsou- Dallas. — Soude ,,
se mu vymuiuva, ^ -.....- --- i jest prý neu‘7T Wm_ p in
liže oltžalovaní budou »d«- J^TcTeh^e b^alý de-
zem. . (oext-c a ,_ř ^„w.^iz-rntické
Oběť svého
dexter z Cleburne, °*y*1*.
-Ob« ívého povolání. - legát do národní
Elkhart. Vládní dovážec po- konvence, bude se p ce
štv poručík Clayton Stoner, zeti o tento ura .
uhořel se svým aeroplánem, Poindexter byl navržen a
uhořel se. sJy _ . hot0 mě_ , rjHvrženci senatoraBa.
který spadl poblíže tohoto mí-Utu, přivrženc, acnatoraBa.
sta. Neštěstí bylo nejspíše «•• ‘^^SiSTprohibiěnl
- I rté-nonV
ujistila spojence, že býva y
sař i korunní princ nemají žad
ného podílu v .posledním pře-
vratu v říši. Oba jsou bedlivě
střeženi.a nemožno 3im
sta.. iseswsu ^
viněno hustou mlhou.
Nová politická strana. — strany. A
oi. t0uís. Byla zde utvořena Hereford. Tnlety s>
nová politická strana. Komi- A Keelera, který ma n
Skládá se z 48 členů/Paul k0 Herefordu farmu, byl na e
Haríš Draka a Bostonu, ři-|ae„ „ed.leko domova zmrzly.
ZTZti viády. tom ^
bertova a.^ffva a «■
nejposlednějších
je v Němeéku
„X8 Socialisti
Berlině vydali všeobecnou
Berlíne vy™... ■ -
stávku a postav,!, se pro," ur
supátont. Stará tdád. kontra
aupátoru. Stara v‘au»^
luje jižní a západní část nse,
kípp itz
Kapp opei ma
gko a několik měst na své stra
ně Na několika místech do-
11 * . m MAiinnrt
n! Odhlasovalo, aby prof- Ma- a " rtk^*„0 , ro„„ho šltedy
aaryk .7 df r S býti na majetku ".tropeno fna-
tem.^Jeho nástupci "tají býti
voTeni na sedm let a ne vtec
Mipj;';p,rmíiý po4°b ěieno
na majetku nairopcuv
dem, který rozházel školní bu-
dovu a několik budov v,me-
Postupín. — . VSP\^míse ^Teka^pod karanténou. —
francouzské aV‘XaLli a ob Raton Rouge, La. Stát houisi-
bylo napadeno obyvateh a ^ ftna ohradí se karanténou pro-
viněni z pytláctví.^. , .,. _ Texasu, následkem ^rení se
. ba-
0 poranili jednoho z
meh. Poraněný důstojník
šlo
prý
, Na několika mistecu nich. Poraněny
, ku srážkám a mnoho | krátko zemřel,
ý. bylo aabjtn.
tl lexciau, ,
bavlněného červa. Žadne ba-
vlněné semeno, mouka a sup-
ky nesmí se do Louisiany z ie
xasu dovážeti.
Harns uraae ^ .....-
ditel osmačtyřicátníku pravil,
že strana bude sestávati z li-
berálních organizací, jako A-
merická Dělnická Liga a roz-
ličné rolnické organisace.
Kandidáti budou zvoleni v Na
rodní konvenci, která se bu-
de odbývati v St. Louisu
tížení atájého ^ J
^“3^,1. *
E sssr^rň
žena na 75,000 mužů, dodatek
tento byl však zamanut 55
hlasy Proti 22 hlasům.
Ne peníze, nýbrž whi^ey.
Baltimore, Md. Několik mužů
vniklo do Mount Vernon desti-
lerie svázali vládního agenta
rr/ahlídaře a odvezli 60
dú kořalky v ceně pres $-5,
000. Peněz si am nevšimli.
Nejspíše asi ve spáAu vyšel
v noci ven a- nalezl predcas-
nou smrt.
Burkburnett. — Neznámí
darebáci pokusili se o vylou-
pení zdejší národní banky, by-
li však přistiženi při cínu. Lu-
piči, kterým podařilo se u-
prchnouti, ve spěchu zanecha-
li v budově své nářadí a m-
troglycerin, který chtěli asi
použiti k roztržení PokJfd"y’
Beaumont. - David Castil-
lo zkoušel bezpečnost ochran-
ného žebříku v jednom zdej-
ším hotelu, obtěžkav jej
jyxs f, y* **>**'*rf
stfecko zničeno
rý zaviríln byl —
vací lampy pří ' líhni. ^
páčí se na půldruhého mílii
nu dollarů. Všecky kostely*
školy, jakož •**“**£:
nich domů padly obet dra
íému živlu. Hasiřské sbory z
Hillsboro, Cleburne <w álvara
do přispěly na pomoc postíze
nému městu. T K _
Austin. —- Dr. Robt. J- Ker
ner neúnavný národní pracov-
ník který koná přednášky po
Spoj Šech. přednášel na
státní universitě. Toto uceliste
vydalo jeho řeč, jež velice zda
řile byla přeložena prof. K.
Knížkem, profesorem česke
stolice na státní universitě v
Xustin. 4- Během roku 1919
byfo 4 461 lidí v káznicích v
Texasu. 1,053 bylo nových
vězňů, 167 uprchlo a byli chy
ceni, 930 bylo propuštěno,
409 omilostněno a ke konci ro-
ku 2 726 zůstalo v káznicích.
257 bylo farmářů, 252 dělní-
ků 102 kuchařů a sklepník
a ani jeden novinář. Pro lu-
pičství bylo posláno do káz-
nic 33 lidí, krádeže 155, pod-
vod a padělání 135, pro vraž-
du 103, pro přestoupení pro-
hibičního zákona 39, oproti
12Austin — Guvernér Hob-
by prohlásil, že stál) podrMd*-
sputovaný pozemek pri Cer-
vené řece vzdor rozhodnutí
soudce Youmana. Zajímavý
tepto případ bude odvoláni k
.xx.-w,,, snolkovemu sou-
ného zeuTitvu * j----- . tento připaž - -
ším hotelu, obtěžkav jej 1 nejvyššímu spolkovému sou.
kými kameny, když pojednou M y dle jeho rozhodnutí se
Šrouby žebřík držící povolily . poslam
srou _-v.tL.-i »a oo řtvrtého
trouby zeoriK uia.iv- f
a Castillo sřítil se se čtvrtého
poschodí na dlážděni a okam-
žitě se zabil.
Austin. - Státní kontrolor
zrušil license třech lekař^. P
něvadž předpisovali nezakbn-
nnt whiskey. Všichni tři jsou v
San Antoniu.
Jm
Stát "zachová. Bylo posláno
sedm rangerů, aby pozemek
střežili a v krátkém ěase je-
Stě více bude posláno.
Fort Worth. - Šest mladí-
ků bylo zde zatěeno na obrn-
nění že ukradli cigarety v ce-
ně $1,950. - --------

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 2 2 of 12
upcoming item: 3 3 of 12
upcoming item: 4 4 of 12
upcoming item: 5 5 of 12

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Čechoslovák and Westske Noviny (West, Tex.), Vol. 9, No. 12, Ed. 1 Friday, March 19, 1920, newspaper, March 19, 1920; West, Texas. (https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth746115/m1/1/ocr/: accessed May 22, 2019), University of North Texas Libraries, The Portal to Texas History, https://texashistory.unt.edu; crediting UT San Antonio Libraries Special Collections.

International Image Interoperability Framework (This Page)