Čechoslovák and Westske Noviny (West, Tex.), Vol. 34, No. 28, Ed. 1 Friday, July 14, 1950 Page: 6 of 8

This newspaper is part of the collection entitled: Cechoslovak and Westke Noviny and was provided to The Portal to Texas History by the University of Texas at San Antonio.

View a full description of this newspaper.

Čechoslovák — west, texas
V patek, dne 14. července 1950
Enniský Věstník
POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL
Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznamte jemu
rodní síni shora na taneční sál,
tu se to pohybovalo jako lavina,
tolik téch tanečníku a tanečnic
tam bylo, jako krysi. Viděl jsem
z Dallas čtenáře John T. Šebet-
kovy, kteří se přijeli podívati jak
u nás “džulaj” je oslavován. Dále
pí. L. Šedivou, manžele Fr. Mar-
tincovi, sl. Helen Krutilkovou,
manžele Jos. Markovi a mnoho
jiných, kteří sobě udělali výlet do
Sokolská Hlídka
Bratři a sestry!
Už jenom týden nás dělí od našeho sle-
tu. Vykonejte poslední přípravy na cestu
na slet. Docvičte a vypilujte si cvičení
prostná. Nacvičte sestavy na nářadí. Do-
dělejte sl atletiku a buďte připraveni.
Pro jednoty Dallas, Ennis a Fort Worth
bude konána ještě jedna poslední ná-
cvičná hodina v neděli 16. července ve
PĚTADVACÁTÝ SJEZD K. J. T.
V pondělí ráno zahájen bude
; zde v audotoriu KJT 25. sjezd té-
' to podpůrné jednoty. Sjedou se
*. delegáti z celého Texasu, aby ve
• sjezdu upravili a ještě zlepšili sta
' novy této jednoty, která slouží ku
’ podpoře lidskosti a bratrství. Jest
to podporující jednota česká, kte
rá dává svým členům výhody a
' chrání je v pádu úmrtí, aby po-
zůstalí v první chvíli byli uchrá-
něni střádání, aby aspoň měli na
zapraveni pohřbu a jiného vydá-
: ní, které s úmrtím přichází. Ten
• kdo zakusil výlohy s pohřbem a
nemá hotových peněz, tak mé dá
zapravdu, že pojistka přijde v tu
chvíli velice vhod. Naše české
spolky byly a jsou ještě něco více.
Byly kdysi takovou krajanskou
schůzkou, kde se naši češti lidé
společně sešli, promluvili mezi se-
bou, požalovali sobě jeden druhé-
mu a cítili se zase lépe až do pří-
ští schůze. Udržovali svůj mateř-
ský jazyk a udržují ho dodnes. Ze
začátku neplatili moc měsíčních
poplatků, oni vice založili tyto
spolky, aby se mohli spolu sejiti
a společně se pobaviti, třebas
později byli nuceni poplatky zvý-
šiti, protože nestačila záloha ku
vyplacení úmrtí zemřelých členů.
Spolky si postavily naše české sí
né, naše spolkové budovy které
tvoři takový českomoravský o-
strůvek v cizině. V těchto českých
síních vyhrává česká hudba, hra-
jí se česká divadla. V těchto sí-
ních se navázalo velice mnoho
známostí mezi hochem a děvče-
tem, které končily manželstvím,
a proto náš český lid se dosud rád
schází v těchto síních.
Zdejší spolek KJT čís. 35. jest
asi nejsilnější, neb dle počtu de-
legátů má největší počet člen-
stva. Delegáti jsou tito: Dp. Vin-
cent Mičola, Jos. Odložil, Fr. K.
Španěl, Fr. L. Holý, J. B. Kulhá-
nek, Louis Zábojník, Jos. Vítov-
ský, H. A. Parma. Náhradníci
jsou: I. J. Parma, Fr. W. Paták,
Jos. A. Drozd, Will Prachyl, Ge-
orge Španěl, Richard Krajča,
Ant. Pavlíček, Jos. L. Nekuža.
Naše česká enniská osada vítá
k nám zástupce do sjezdu a pře-
jeme jim, aby se všichni zde v
pohostinném Ennisu měli jako
doma.
Zdejší české kuchařky jsou zná
my ve věci upravení chutných
jídel, a co se týče toho pěnivého
— v tom máme prohibici, u nás
nepijem když nemáme, ale ve
všem se to dá obejit a něco se
vždy najde a myslím, že i to pě-
nivé.
Jak naleznete na jiném místě,
člen čtenář I. J. Parma se posta-
ral na pondělní večer o pěkné po-
baveni jednoaktovkou, veselo-
hrou "Pantáta Volinout v pasti",
jak naleznete oznámení v tomto
listě. Máme dobré české hudební
kapely, které vyhrávají pěkné
valčíky a řízné pchody a polky.
Naše české zábavy jsou vždy pěk-
né a hojné navštěvované. Zaji-
sté taky zahrají delegátům a ho-
stům, aby jim v Ennis nebylo
smutno. Katolická Jednota Te-
xaská se skládá ze 108 spolků a
těchto 108 spolků bude zastupo-
vat 105 zástupců. Přeji XXV.
sjezdu KJT ten největší úspěch a
zdar, protože jest to český spolek,,
a co je českého mám rád.
--o-
prý člověk zvykne, též prý na ši-
' benici.
— Náš známý R. Willis, který
jest zaměstnán v Plaza divadle a
jest členem českých spolku a po-
hybuje se většinou mezi našim
lidem při českých zábavách, má
se 1. srpna od nás z Ennis stěho-
vat do Rosenbergu, kde bude míti
výhodné místo ve dřevoskladé,
jak před lety v něm zde praco-
val. Překvapuje nás tato zpráva
a opravdu neřádi budeme br.
Willise s jeho manželkou a dce-
rou z Ennis vidět odcházeti.
— Čtenáři John Kopcoví za-
jeli sobě na 4. džulaje s jejich ze-
těm do Corpus Christi ku jejich
tam provdané dceři. John pravil,
že tam viděl pole bílé napukané
bavlny, ale u nás ani pomyšlení.
Taky sobě zarybařil a chytil ve-
likého šat ka, kterého hodili zpát-
ky do moře.
— Čtenáři Fr. MaruŠákovi za-
jeli sobě v neděli do okresu Gray-
son ku Blažkovým, kde uviděli
severní krajinu a měli se dobře.
— Jeli na svatbu jejich syna
čtenáři Jos. Košárkovi do Chica-
ga, který se ženil minulého tý-
dne, ale zpátky hned po obřadech
letěl do Dallas aeroplánem přítel
Jos. Košárek a to hned do ne-
mocnice St. Paul a hned byl ope-
rován na neduh, který ho už del-
ší dobu zlobil. Operace se zdařila
a přeji jemu, aby byl zdráv jako
před 30 lety. Mladí novomanželé
udělali sobě svatební výlet do Te-
xasu a já jim blahopřeji.
— Pravidelná schůze Jednoty
Sokol nebude v neděli 23. konána
následkem sokolského sletu Župy
Jižní, který bude pořádán ve Fort
Worth 23. července. Vstupenky
jsou v předprodeji a už jsem sobě
koupil, tak jen pěkné počasí a
dobře se “fílovat” a na slet poje-
deni. Na tomto sokolském sletč
budou přítomni vybraní borci s
družstvem z Chicaga, které se zde
v Texas zastavil na cestě do Los
Angeles v Kalifornii. Naši sokol-
ští-cvičenci se pilně připravují na
závody a veřejné vystoupeni o
sletě ve Fort Worth 23. července.
ijjflfr*' Právník Earl C. Driscell
nad Davis-Collins lékárnou na-
bízí jeho služby našemu lidu, ja-
ko kupní smlouvy, poslední vůle
a jiné právnické záležitosti.
— Ku čtenářům John Hrozo-
vým přijel z Chicaga jejich zeť
J. Karlíček, který vezl jeho přá-
tele Kociánovi do Fort Worth a
zastavil se zde v Ennis.
— Už zase všechno lid kupuje
jako dříve, hromadí věci jako
cukr, ráfy, kávu a jiné věci, tak
že nařízeni ku zastavení hroma-
dění bude asi brzy vydáno. Taky
ten zákon nezvyšování cen při-
jde, a všemu je lid sám vinen;
kdyby kupoval jak nakupoval
potřeby nedávno, tak by bylo dost
pro všechny. Keťasi byli a budou
a ti "hordaři” taky. Kdo má pe-
níze skoupí všechno, neohlíží se
na toho druhého, který věci sobě
koupit nemůže.
Na prázdniny domů přijela
sl. Jiřina Tupých, dcera čtenářů
Jos. Tupý. Jiřina má výhodné za-
městnání v Dallas už po několik
roků.
V neděli hudba E. Honzy vy-
hrávala v Dallas při otevřeni no-
vé spolkové místnosti řádu Zá-
padní Česko-Bratrské Jednoty v
| Dallas, který vykoupil známou
I místnost od bývalého enniského
i občana Davise, který míval piv-
I nici v Fice. Tento Davis po pro-
| vedeném prodeji hned zemřel. Z
| Ennis se podílelo hodně členů
Ennis.
Pamatujte, že už 22. čer- j dostaví všechny cvičenky a cvičenci jme—
vence budou konány volby růz-i novaných jednot. Nebude výmluv,
ných úřednjku a proto sobě hleď- ) Bratři náčelníci a sestry náčelnice!
pro závody.
Úbory si opatřte ihned kde jsou potře-
ba. Objednejte si nové pásky na spodky.
Předepsané úbory pro žactvo.
Ve Fort Worth buďte už v sobotu. Hned
večer bude schůze soudců a soudkyň, na
které musí být všichni, kteří budou soud-
covat. Na cestu si vezměte jen tolik pe-
něz co potřebujete. Nevozte s sebou cen-
né šperky. Předejdete možné ztrátě.
Závody začínají v neděli ráno přesně v
Fort Worth. Na tuto schůzi se povinně 1 7 hodin- Kdo nebude na závodišti při čte-
ní jmén, nebude k závodům připuštěn.
Ten závodník neb závodnice, kteří se ne-
________________________ súčastní odpoledních cvičení prostných a
te kandidáty vybrati než půjdete j přehlédněte vaše cvičence a dl*é jejich i při závodech získají cenu, ztrácejí nárok
k volbě. Letos jaksi o téch vol-'
bách je velice málo slyšet mluvit.
Pouliční paráda 4. červen-
kávy bez nákrčníku, tmavé spodky a čer-
né střevíce. Jiný ústroj nebude připuštěn.
Cvičenci a cvičenky, které tančí Besedu,
budou míti dost času po prostných, aby
se mohli převléci do úboru pro Besedu.
Sestry a bratři, chovejte se slušně so-
kolsky, buďte vždy a všude v čas na mí-
stě a uposlechněte svoje vedoucí bez od-
mluvy a zachovejte všude sokolskou ká-
zeň a pořádek. Na shledanou ve Fort
Worth! Sletu zdar! Josef Kos, náčelník.
-i ♦ * • í-
ně zve na náš slet. Nechť náš lid, naše
řády a spolky učiní si hromadný výlet na
tento den a navštíví slet, který bude vý-
zvou k texaským osadám k zakládání so-
kolských jednot všude tam, kde početná
většina našeho lidu žije. Sokol jest orga-
nisací demokratickou a vítá do našich
řad každého poctivého Čechoslováka beze
všech rozdílů společenských nebo nábo-
ženských. Proto slet budiž dostaveníčkem
všeho texaského lidu s úmyslem a pobíd-
kou založení a organisování nových so-
schopností zařaďte je do družstev. Při- I na cenu- Závodí se v předepsaném cvičeb-
hlášky pošlete hned jak družstva budete ! ním úboru. Sestry mohou obléknouti pun-
mít sestavena. Přihlášky pošlete na se- čochy při cvičení na nářadí. Pro atletiku
co, která šla po našich ulicích, stru náčelnici: Marie Filipec, 3104 S. Bou-
byla zajímavá. Bylo vidět staro-
žitnosti, které my starší používa-
li, jako starou bogu, starý Ford
1914, který ještě dobře pracoval,
a starodávné obleky, což všechno
obecenstvo zajímalo. Zdá se, že
není tomu tak dávno, co jsme ty-
to věci používali a dnes už se na
to díváme jako na dávnou věc.
— Naše švakrová pí. T. Jirás-
ková ve Waxahachie sobě koupi-
la pěkný nový automobil značky
Plymouth, ve kterém se pěkné je-
de.
— Ve zdejší nemocnici byla pí.
J. J. Vránová operována s do-
brým výsledkem minulého týdne.
— Čtenáři Stanley Houdkovi
budou ženiti jejich nejmladšího
syna Albína Houdka, který sobě
možno použiti shorts a spikes. Pro zkouš-
ky oblékněte starší úbor. Odpolední vy-
stoupení v čistém předepsaném úboru.
Ženy bez punčoch a na hlavách šátečky.
Beseda. —
Ženy pro tančení Besedy obléknou ná-
rodní kroje. Ty, které necvičí, nastoupí v
krojích do průvodu. Muži, kteří nemají
levard, Dallas, Texas. Jednoty, které na-
cvičujete žactvo, pošlete všechno na slet.
Buďte také připraveni, že někteří z vás
budete vedoucími některých tříd anebo
budete soudcovat. Pročtěte si Pokyny,
které vám byly vydány a seznamte se do-
bře s nářadovými sestavami. Pošlete jmé-
na dalších soudců a soudkyň schopných kroje, obléknou bílé košile s dlouhými ru- naši československou veřejnost a upřím-
VZHŮRU NA SLET DO FORT WORTH, ' kolských jednot
TEXAS, V NEDĚLI 23. ČERVENCE 1950!
Málo dní už nás děli od našeho sletu,
který bude konán ve Fort Worth. Naše
sestry a naši bratři nejenom že se pilně
připravují, ale opravdu se všichni těší na
tento sokolský svátek, aby ukázali naší
veřejnosti co dovedou a co je naše sokol-
ská výchova naučila. Jsou všichni hrdí
na svoje sokolství a jsou vždycky vzorem
a pobídkou našim českým osadám,' tam
kde Sokola nemají a měli by jej míti.
Sokolstvo se poznovu obrací na celou
Zároveň zveme naše řády a spolky, kde
znají tančiti českou Besedu, aby přijely
na slet a s námi si ji zatančily. Slet na-
vštíví početná výprava bratří a sester z
Chicaga, kteří předvedou nám pěkné vr-
cholné ukázky sokolského výcviku. Bra-
tři a sestry ve Fort Worth se pilně připra-
vují, aby nás všechny přivítali a připraví
nám všem bratrské pohodlí a pohostin-
nost.
Sletu zdar! Na shledanou ve Fort
Worth dne 23. července 1950.
Ben Převrátil, starosta.
Jos. Kos., náčelník.
ZÁJEZD AMERICKÉ SOKOLSKÉ I deme krmení medvědů a večer
OBCE DO LOS ANGELES A NA
DALEKÝ ZÁPAD.
(Tisková služba Zájezdového
výboru Americké Sokolské Obce).
Ještě je čas. Chcete-li a může-
te-li s námi jeti na tento zájezd,
přihlaste se ihned. Neodkládejte
až na poslední chvííli. Z dosud o-
tištěných črt jste poznali, že vás
opravdu očekávají dojmy veliké,
bude bráti sl. Helen Dare Nicks a'dojmy, na něž budete vzpomínati
svatbu budou míti v Alliance, O.,
kde jest ženich zaměstnán v zá-
vodě jako inžinýr. Oba, ženich a
Týdenní zprávy.
Rodák z Archlebova na Mora-
vě blízko mého rodiště Lovčic,
Fred Strmiska a jeho syn L. Str-
miska se synem a dcerou přijeli z ; zdejšího řádu ZČBJ na otevřeni
Chicaga ku jeho švakru J. Kope- budovy, která se nalézá na levé
ckýmu na návštěvu. Přítel Fr.1 straně higway čís. 75. směrem k
Strmiska taky okusil učňovské ! Dallas a jest to asi- první místo
slasti, když se učil krejčím ve 1 od Ennis kde možno koupiti pivo.
Vídni, a než prý mu jeho sedadlo | Gratuluji řádu Dallas ZJBJ ku
navyklo tomu sezení zakusil prý ( vlastnímu stánku.
hodné nesnází. Hm a co já na j — Letoší 4. červenec byl v Ná-
tvrdé třínožce, tvrdá jako kámen, j rodní síni oslaven po starodáv-
taky zakusil hodně. Ale všemu j nu. Když se večer podíval v ná-
VELKÁ VESELÁ ZÁBAVA
V SOBOTU VEČER 15. ČER’CE
jest pořádána
V ENNIS V SOKOLOVNĚ
účinkuje velmi známá hudba
E. Honzy
VSTUPNÉ OBYČEJNÉ
Zábavní výbor všechny zve aby přišli se pěkně pobavit.
Zve vás pořadatelstvo
nevěsta jsou bývalými studenty
Státní university v Austinu. Svat-
bu budou míti 21. července. Mla-
dým snoubencům, zvláště naše-
mu bývalému sokolíku přeji vše-
chno dobré do manželství.
— Pěkný dárek obdrželi man-
želé J. C. Valigurovi minulého tý-
dne, kdy se jim narodilo dítko ve
zdejší nemocnici.
— V sobotu byl hlášen osmý
případ nemoci polio, který se vy-
skytl v našem okresu Ellis, když
41etý chlapec byl stižen touto ne-
mocí v Midlothian. Opravdu jest
to záhadná nemoc na kterou ne-
mohou lékaři přijití a nedaří se
jim ji nějak zastaviti.
— V sobotu večer bude v soko-
lovně veselá zábava při hudbě E.
Honzy, jak naleznete oznámení.
— Manželé J. J. Bohuslavovi
byly obdařeni Sliberním děvčát-
kem, které se jim narodilo v pon-
dělí ve zdejší nemocnici. Mladá
maminka jest bývalá Margie Vál
ková, dcera pí. Johnnie Válkové.
— Ve zdejší nemocnici byly v
lékařském ošetření pí. J. Máčalí-
ková a pí. J. Kašparová a manže-
lé Frank Gerichovi byli obdařeni
dítkem, které se jim narodilo v
nemocnici zde.
— Výlet několika denní strá-
vili v Glen Rose manželé Dariny
Šonkovi a Albert Haškovcovi. Do
Glen Rose před 20 lety jezdívalo
na léčení mnoho lidí od nás, ale
nyní není slyšet že by tam někdo
jel na léčeni. Jest tam tiché mí-
sto pro prázdniny a lidé tam rá-
di zajíždí.
— Manželé Ray Vrboví v Dal-
las byli v neděli naděleni dceruš-
kou, která se jim narodila v St.
Paul nemocnici. Nová maminka
jest bývalá slečna Anežka Křiž-
ková z Ennis.
— V pátek odpoledne srazily
se dva velké nákladní trucky asi
2 míle od Ennis ku Dallas. Jeden
truck vezl pivo a ten druhý vezl
sádlo, takže pivo s omastkem se
ocitlo na cementové cestě. Řidič
trucku s pivem, které vezl do Dal-
las, ztratil kontrolu a zachytil
truck s omastkem a náraz byl
tak silný, že to vyhodilo oba řidi-
če ven z trucku a to jim zachrá-
nilo životy.
— Z Texas City přijeli bratři
Louis a George Drozdovi ku je-
jich rodičům Jos. A. Drozdovým
v neděli na návštěvu. Louis Drozd
je lékárník, vlastní lékárnu v Te-
xas City. a George je elektriká-
řem tamtéž.
“ohňovému vodopádu” (Fire
Fall) a pak, ač neradi, nastoupí-
me zpáteční cestu do Fresna, a-
bychom nasedli do vlaku a jeli
dále do San Francisca. O tom
příště.
všIlíčos
Podává F. J. Morávek z
Robstown
po všechny dny vašeho života.
Vfc co prožijete, bude vás navždy j Tož Robstown se již také chlu.
hrati ve vaši mysli. Kazdy kdo jel, bj s prvnjmi bajy z letcší bavlny
fitem byl pobuřující a propa-
gační materiál, který směřoval
ku popouzení třídy proti třídě. A
já věřím že kongres měl by míti
moc ku vyšetřování kterékoliv
organisace v této zemi, ku zjiště-
ní fakt týkajících se financová-
ní, kde dostává ty peníze, jak vy-
dává ty peníze a co je více důle-
žité než to, kdo jsou jejich hlav-
ními podoporovately.”
Patriot číslo 2: Mervin Hart:
Mozek za tou nenávistnou skupi-
nou, vroce 1940 Hart prohlásil:
outfitu, který jste se pokoušel
dozvěděti: 1943—$315,292; 1944—
$447,618; 1945—$367,789; 1946—
$465,307; 1947—$425,368; 1948—
$399,386.
Proč se Cox a Hoffman pokou-
ší zablokovat ten vyšetřující vý-
bor? Poněvadž oba byli hluboko
zapleteni s Kampem.
"A Measure of Freedom” na
straně 43 praví: "Ty styky mezi
Hoffmanem a Kampem jdou
zpět molio roků. V roce 1945 ten
"Je čas odstrčit to slovo "demo- i legislator z Michiganu doznal, že
námi v loni byl plně spokojen a j Náš kraian n F P nřivJ,j kracie”; 6. října 1949, kongresník kongresní úřadovna byla použi-
ji* v zimě docházely dotazy, bu- | v pon 3.t.m'. zrovna dva baiyJ S. R. Yates z Illinois, vložil do -----—-.........
Kongresního Rekordu nejposled-
pořádati, a když, abychom *to coj ^řské džině°pZrvn/baívážifsíŠ i néjši zprávu komise pro ameri"
nejdříve oznámili, b yse mohli
lb., druhý 505 lb. třídy strict mid- i
kanism při American Legion,
Houston, Texas.
Váženi přátelé!
Posilám vám "money order” na
$3.00 jako pcřdplatné na časopis
Čechoslovák, s nimž jsem spoko-
jen.
Jak krajan Frank Kramoliš —
žije ještě? Vyřiďte mu při příle-
žitosti pozdrav ode mne.
S povídkou "Advent" jsem ta-
ké spokojen, neb celý ten dej se
odehrává v mém rodném kraji.
Zdá se mě, že to všechno se za-
kládá na skutečnosti, neb jsou
mě známy případy, které se hod-
ně podobají tomu ději v "Adven-
šek jest od loňských účastnííků a
od jimi doporučených zájemců.
To jest “kádr” sokolských cesto-
vatelů. Odjezd se blíží. V sobotu
22. července opustíme Chicago,
abychom je nespatřili až zase v
neděli 6. srpna odpoledne při ná-
vratu z Dalekého Západu. Hlaste
se, vemte podíl na putování se
Sokoly po Dalekém Západě. Ve-
škeré dotazy pište na Zájezdový
výbor AOS. 2345 S. Kedzie Ave-
nue, Chicago 23, Lllinois a bližší
informace Vám budou sděleny.
Přihlaste se ihned. Toto bude po-
slední příležitost.
Úterý 1. srpna. O osmé hodině
ráno opouštíme po dobré a vy-
datné snídani hotel California,
nasedáme do automobilu a odjíž
díme do jednoho z nejkrásnějšlch
národních parků amerických, do
Yosemite National Park. V před-
stavách se nám vybavují! dvě z
jeho mnoha zajímavostí: tisíci-
leté stromy sequoia a vodopády.
Nebudeme zklamáni, ba naopak
[skutečnost piedčí pověst.
Yosemitský park se nalézá ve
východní části střední Califor-
nie, západně od horských hřebe-
nu Sierra Nevada, 160 mil vý-
chodně od San Franciska. Měří
1,150.85 čtverečních mil dle po-
slední kongresem nařízené revi-
se jeho hranic ze dne 14. dubna
1930. Park tvoří 752,744 akrů hor-
stva a lesů; 429 jezer a řetěž hor
dosahujících 13,000 střevíců; žu-
lová skaliska a monolity, pravá
spousta bystřin a potoků s ne-
sčetnými pstruhy; ledovce a skal
ni horské louky; pět velikých vo-
dopádů s mnoha menšími, s vo-
dou spadající přes úskalí s výše,
až 1,612 střevíců.
Vlastní údolí Yosemitské (Yo-
semite Valley), jež mnozí turisté
pokládají za samotné Yosemity,
měří toliko osm mil čtverečních
a bylo objeveno v r. 1851. Jsou
zde úžasné kontrasty! Od věč-
ných sněhem pokrytých vrcholů
nebetyčných hor dosahujících
výšky přes 13,000 střevíců nad
hladinou mořskou, snižuji se po-
zvolna na západní straně do hlu-
bokých údolí, která však jsou
přece jen ještě 4,000 střevíců nad
mořem.
Dva hlavní canyony rozdělují
park od východu k západu: Yo-
semite Valley táhnoucí se k jihu
a Grand Canyon oí the Tuolum-
ne k severu, oba vyhlubené do ti-
síců střevíců hloubky v tvrdý žu-
lový podklad bystřinami, potoky
a ledovci.
V Yosemite Valley nalézají se
vodopády, Mirror Lake, Haif
Dome, Glacier Point a El Capi-
tan. Toto byla byla první část
Yosemit přístupných velkému
proudu cestovatelů; zde jsou po-
zemky připravené pro táboření,
hlavni hotely a nespočetně tuři-
SišSKS siKSSíX-,
_. „ _ . , , I hlásila: “Tyto organisace jsou
.v ízen zina jest v plném prou- , protiamerické, poněvadž popuzu-
du Počasí suché a horké az az.| n třidu proti tndě, rasu proti ra.
Letos by neme byt trubl se zr-i viru proti viře. Hart oferuje
nem, .am jej uložit. Bylo zde a v jeho ekonomickou radu pod au
okolí postaveno sýpek, ktere má-
vána pro distributování literatu-
ry té ligy. Od té doby Kamp udr-
žoval blízké styky s jeho příte-
lem “on the hill”; zarámovaná
autograf ováná fotogra!ie toho
kongresníka byla prominentně
umístěna v Kampově hlavní úřa-
dovně v New Yorku.” A na straně
44 v té samé knize je napsáno, že
Kamp doznal, že kongresník Cox
pracoval pro něho na členech
výboru pro jednací pravidla. A
Winchell to vše zakončil podtrže-
nými slovy: “Také it from here,
Congresman Buchanan!”
To vypadá, že Winchell toho
má více, ale jestli se kongres od-
ročí nebude z toho vyšetřování
zase nic.
Peru má jen 12 procent, 3,617,-
000 akrů půdy hodící se k obdě-
tu”.
Přeji vám hodně zdraví, jsem j stických kabin. Během léta bývá
váš Jaroši. Janiček, (zde více jak 15,000 lidi. Údolí se
podobá písmenu “U”, jest sedm
CAPONÚV gang
Washington, 6. července. —Ři-
ditei komise i-ro zločinnost v
Chicagu. Virgil Pcterson, řekl
senátnímu výboru že Caponův
gang je dosud v činnosti, a ze
má spojení s raketýry v celém
náredu.
NÁHLÁ POVODEŇ
Omaha, Nebraska. 9. červen-
ec. — Pět osob utonulo při ná-
hlé povodni, která postihla vý-
chodní střední Nebrasku 14 mil
mil dlouhé a jednu mili široké,
klesá 3,000 střevíců pod okraj
parku a bylo vyhloubeno v tvrdé
žulové skále Sierra Nevadské pů-
sobením mohutných ledovců a
vod. Na jeho dně, jež jest velice
rovné a podobá se parku s množ-
stvím luk a lesu. protéká Merced
Rivcr lemovaná po obou stranách
nekonečnými skupinami skal tvo
řicich mohutnou stěnu kolem ni.
Kdybychom chtěli vše vyjme-
novati, zabralo by nám to velmi
13' mnoho místa a času a proto po-
necháváme další pro sděleni pru-
* vnrfmim PnVDí*ori»^in inětň
jí dosti místa k uložení zrna pro
1,388 kár. Letoší úroda zrna se
odhaduje na 3,000 kár. Cena se
pohybuje mezi $1.70 — $1.55 za
100 lb., což je docela uspokojují-
cí. Mnoho farmerů seje pouze
zrno.
Nešťastný hod. — Krajan Ant.
Bulánek, v Sheldon, Tex., hrá-
val si se svým synkem 7 roků sta-
rým, po večeři házením míčem
(baseball), což se stalo pro ně o-
sudným. Jeden večer m. t. také
si hráli a když se už stmívalo otec
praví synkovi, “už je čas aby jsi
šel do housu; já musím pomoct
mamince ukládat fazole do deep-
freezu.” Chlapec ale žebronil:
“Daddy, aspoň ještě jednou
hoď!” Táta hodil, chlapec balí
nechytil, tento jej uhodil do levé
strany prsou a chlapec se na mí-
stě svalil. Rodiče s ním hned jeli
k lékaři do Crosby. Lékař odpo-
ručil hocha závézt co nejdříve do
nemocnice v Houstonu, nežli ale
dojeli, chlapec byl mrtev. Justice
of the Peace uznal případ za ne-
šťastnou náhodu. Bulánkovi ma-
jí ještě jednoho syna Eugene.
V Crosby, dnes dne 8. oslavují
zlatou svatbu p. a pí. Karel Garb-
sovi. Gratulujem a přejem ve
zdraví a spokojenosti se dočkati
diamantové!
Ti Fayettevilleané to ale letos
provedli. Dle všeho udělali si Če-
ský Den sami pro sebe. Já obra-
cel všecky naše časopisy, hledal
nějaké oznámení a ono nikde nic.
My jsme měli s dětmi smluvenou
schůzku tam. Děti z Crosby tam
byly.
Bye, bye!
K tomu lobbyisimi.
Walter Wichcll.
V kongresu Spoj. států je boj.
Kongresník Frank Buchanan z
Pennsylvanie, předseda výboru
vyšetřujícího lobbyism, snaží se
dostat prost áfakta o skupině
tak zvaných patriotů, kteří vydá-
vali gigantické sumy na zaplavo-
vání tohoto národa ejjich špina-
vou propagandu. Ty tři hlavní fi-
gury zapletené jsou Eward Ru-
mely, Marwin Hart a Joseph
Kamp.
Dva kongresníci se pokouší za-
bránit tomu vyšetřujícímu výbo-
ru dostat ta fakta — Eugene Cox
z Ga. a Clare Hoffman z Mích.
V jednom dni Hoffman se poku-
sil vhodit legální monkey wrench
do mašinérie těcht vyšetřovačů,
požadováni vyšetřeni akce toho
výboru. Než dokončíme, my řek-
neme proč.
Nejdříve, odhalíme tři obzvlá-
štní patrioty, kteří naříkají za
zákonitými technikalitami, pro-
to že bylo proti nim podáno před-
volání.
Ukázka číslo první: Edward
rou respektalility. Nedávnou Hart
odhodil jeho předstírání a uká- ■
zal jeho pravý charakter věno- ,
váním se protisemitickým vč- j
cem v jeho publikacích a ře-
čích.”
Ta Legie také jmenovala Kam-
pa v té jeji zprávě o podvrat-
ných činnostech: “Constitutional j
Educational Legue, N. Y. Hlavní
činnost je šíření pamfletu. Pani- j
ílety vydávané tou skupinou po-
kouši se vytvořiti náboženské ne-
přátelství. V jejím obviňování z!
komunistického pronikání, ona I
dělá zlomyslná a nezodpovědná <
obvinění proti zodpovědným a!
respektovaným skupinám a jed-
notlivcům, kteří pracují pro po-
sílení a zlepšování naší demokra-
cie. Ta skupina je osobním povo-
zem Kampa, která prodává její *
pamflety za proíytýrské ceny k
tomu účelu, aby zajistila dobrý j
žviot pro něho.” ;
Tito tří pompósní patrioti ne- i
chtěli udat jména těch hlupáku ■
kteří je podporovali. Ne tak u
mě, kongresníku Buchanane. Zde |
je ta info(rmace) kapitola a;
verš: '
Nej vyšší přispivači Kartově Ra
dě‘ William Volker Charities I
Fund, H. W. Luknow, pres., 1947 j
—49, $15,250.
James H. Rand, pres. Reming-
ton Rand, 1947, $500.
S. H. Kress and Co., C. M.
Funk, pokl., 1948—49, $1,000.
J. I. Čase Co., F. A. Wirt, o-
známkový manager, 1949, $1,000. j
Lone Star Cement, R. A. Hum- I
mel, pres. 1947—49, $5,750.
Pure Oil Co., H. M. Dawes,1
předs., 1948, $1,000. i
Sears Roebuck & Co., Robt. E. I
Wood, 1943—49, $16,000.
Brewing Corp. of America, J.
H. Bohanon, pres., 1945, $3,000.
General Motors, Donaldson
Brown, místopředs., 1945, $5,000.
National Steel Corp., F. M.
Stesse, místopř., 1945, $5,000.
Eastern Air Lines, 1945, $5,500.
Repubiic Steel Corp., T. F. Pat-
ton, místopres., 1945, $10,000.
John J. Raskob, 1937—49, $4,-
500.
Texas Company, James Pipkin,
pres., 1949, $2,700.
Empire State, lne., 1949, $500.
Carter Carburator Co., 1949, 1,-
000.
Lammot du Pont, 1945—47,
$16,000.
Irenee du Pont, 1945—47, $7,-
912.94.
Nej vyšší přispivači na Kampo-
vu Ligu:
Bennis Bros. Bag Co., P. E.
Morrell, Boston, Mass., 1943,
$250.
Brown & Sharpc, Providencc,
R. I., H. D. Sharpc, 1943, $500.
J. J. Čase Co., Racine, Wis., T.
Johnson, místopres., 1948—49,
Každodenní
Delikatesa
Foremost
ice Cream
Ta rejlepší delikatesa ze všech. Foremost Zmrzlina je
smetanová, bohatá a chutná.
Ano, celá rodina si oblibuje Foremost Ice Cream, nej-
lepší letr.í dessert. Tak chladicí a občerstvující k tomu.
Vezměte dnes s sebcu domů vhodný karton. Vždycky
všecky ovocné příchutě.
My také máme plnou zásobu léků a sundries a velký vý-
běr dárků pro všecky příležitosti. Naše obsluha je ry-
chlá a vlídná a naše ceny jsou ty nejlevnější. My si váží-
me vaší patronážc.
My vyplňujeme předpisy od
v 11^1 v o
všech lekaní
est Drug Store
LOUIS WERNET, Frcp. WEST, TEXAS
Rumcly: Výkonný ředitel — při; $1,250.
severně od Fullertown, po
palcích deště. Ty oběti byli o-
kupanti automobilu smeteného'vodeum. Povečeříme ještě v
s cesty povedni. Camp Cuay, kde přihlížetl bu-
vysokém platu — jeho outfitu od
roku 1939 Rume)v hvl usvědčen
v prosinci 1920, že používal ně-
mecké peníze pro propagandu v
době první světové války, a že ty
fondy neoznámil kustodovi cizi-
neckých majetku. On sloužil mě-
síc ve federálním vězení a pak si
dostal pardonování.
Zde je co senátor G. D. Aiken,
republikán z Maine, řekl senátu
v květnu 1947, o tom outfitu Ru-
melyho: “Já věřím, že mnoho z
C. B. Cottrell & Sons, Wester-
lv. R. I.. C. Stillman, 1945—47,
$1,500.
Greyhound Bus Lines, R. Dris-
coll, president, 1947—49, $1,509.
Perfection Stove Co., Cleve-
land, Ohio, P. S. Smith, 1945—
47, $599.
Pickands, Mather & Co., Cle-
veland, Ohio, E. lloyt, 1944, $500.
Sears Roebuch, Kooert E. Wood
1945—47, $3,000.
A zde, kongresníku Buchana-
DIVADLO
Schráno bude starými ochotníky, při Sjezdu KJT. pro
obveselení všech Dúst.-pánů, delegátů, úředníků a hostů
a našeho českého lidu
V PONDĚLÍ, 17. ČERVENCE
večer v 8:30
V SÍNI K .1. T,
Ennis, Texas
Hrati se bude:
“Patáta Vohnout”
jednoaklová legrace čili “TRAMPOTY PANTÁTY ZE
LHOTY
OSOBY:
Matěj Vchnout, starosta ze Lho-ty — — Ant. Tavlíčck
Barěa, jeho žera — — — — pí. Louis Pekař
Pán na balkoně — — — — — — I. J. Parma
Dáma, v přízemí — — — — — pí. John Honza
Václav Pokorný, majitel státku — — Jos. Odložil
Mndlenka, jeho žena — — — SI. Estelle Slovák
Jakub, čeledín — — — — — Frant. Mikula
Rětuška, služka, milenka Jakubova jí. — — Fr. Mikula
Letník — — — — — — — — Karel Liška
Režisér hry—I. J. Parma
Jeviště představuje selskou světnici
Před a po divadle, krátké zpěvy a hudba, študentů a
studentek z naši vyšší fárni školy.
PO DIVADLE TANEČNÍ
ZÁBAVA
O hejneu účast, zve Vás,
Spolek Sv. Josefa číslo 35 Ennis, Texas
té literatury cirkulované tim out-i ne, je ten přijem toho Rumely -
$

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 7 7 of 8
upcoming item: 8 8 of 8

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Bažant, E. Čechoslovák and Westske Noviny (West, Tex.), Vol. 34, No. 28, Ed. 1 Friday, July 14, 1950, newspaper, July 14, 1950; West, Texas. (https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth783177/m1/6/ocr/: accessed April 26, 2019), University of North Texas Libraries, The Portal to Texas History, https://texashistory.unt.edu; crediting UT San Antonio Libraries Special Collections.

International Image Interoperability Framework (This Page)